logo

youtube whitefacebook white

Kalendarz

Regulamin

1. Lekcje odbywają się od września do czerwca zgodnie z rozkładem roku szkolnego.

2. Lekcje nie odbywają się podczas ferii świątecznych i zimowych oraz w dniach ustalonych jako wolne od zajęć w szkołach państwowych.

3. Rodzice chcący, aby pracownik Chatting Kids przyprowadzał ich dziecko na zajęcia ze świetlicy zobowiązani są dostarczyć stosowne upoważnienie dla pracownika Chatting Kids do świetlicy SP przy ul. Kameralnej.

4. Dziecko w czasie trwania zajęć pozostaje pod opieką lektora.

5. Dzieci przyprowadzane na angielski ze szkoły podstawowej przez pracownika pozostają pod opieką nauczyciela Chatting Kids od momentu odebrania ze świetlicy do czasu powrotu do niej po angielskim.

6. Pracownicy Chatting Kids nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione w budynku szkoły Chatting Kids bez przekazania opieki lektorowi/pracownikowi.

7. Rodzice dopilnowują, by uczeń odrabiał regularnie zadawane do domu prace (sprawdzają czy uczeń odrobił pracę domową, ale nie jak ją odrobił).

8. Jeśli uczeń nie zaliczy sprawdzianu, umawia się z nauczycielem na inny termin zaliczenia.

9. Nauczyciel jest dostępny dla Rodziców pod telefonem komórkowym w ustalonych godzinach.

10. Rodzice udostępniają szkole do celów informacyjnych nr telefonu lub adres e-mail.

11. Rodzice są informowani o postępach i wywiązywaniu się dziecka z obowiązków wynikających z uczestnictwa w kursie za pomocą pisemnej oceny pracy ucznia, opracowywanej przez lektorów raz na dwa miesiące, przekazywanej droga elektroniczną oraz naprzemiennie co dwa miesiące na spotkaniach w dzień otwarty. O terminach dni otwartych rodzice są informowani z miesięcznym wyprzedzeniem przy okazji przekazywania raportu pisemnego.

12. Ze szkoły można usunąć ucznia, który swoim zachowaniem przeszkadza w pracy innym dzieciom.

13. Uczniowie klas 1 i 2 obowiązkowo uczestniczą w przedstawieniach szkolnych, które odbywają się na koniec roku szkolnego. Ewentualna nieobecność na przedstawieniu musi być wcześniej zgłoszona lektorowi, tak, aby mógł inaczej zaplanować przydział ról.