logo

youtube whitefacebook white

 

Kalendarz

Zasady organizacji i płatności kursów językowych Chatting Kids

1.Chatting Kids organizuje i prowadzi kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

2. W klasach 1-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum w zajęciach grupowych uczestniczy od 8 do 12 osób. W przypadku mniejszych grup niż 8 osób Chatting Kids zastrzega możliwość podniesienia ceny kursu.

3. W ramach kursu odbywają się 72 zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego od września do czerwca.

4. Zajęcia trwają 60 minut w klasach 1-3 szkoły podstawowej; 70 minut w klasie 4, 90 minut w klasach 5,6 szkoły podstawowej oraz w klasach 1-3 gimnazjum. Na specjalne życzenie rodziców Chatting Kids może ustalić inny niż powyższe czas trwania zajęć i dostosować do niego nową, odpowiednią stawkę opłat.

5. Opłata za roczny kurs jest podzielona na 10 rat: dla klas O - III sp w wysokości 170 zł miesięcznie; dla klasy IV - 190zł miesięcznie; dla klas V, VI oraz gimnazjum 220 zł miesięcznie. 

cennik2016rok


6.  Opłatę za naukę w szkole należy uiścić w 10 równych ratach, niezależnie od liczby lekcji przypadających w danym miesiącu.

7. Należność za naukę należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca, z góry (np za listopad do 10 listopada), w formie przelewu na konto bankowe szkoły.

8. Zwolnienie z opłaty za dany miesiąc nauki może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy dziecko przez cały miesiąc pozostaje z powodu choroby w szpitalu.

9. Możliwe jest wniesienie opłaty jednorazowej za cały rok kursu z 5% rabatem. Kwotę tę należy wpłacić do 10-go października. W klasach O-III SP jednorazowa opłata roczna wynosi 1615 zł.  W klasach IVSP - 2000zł. W klasach V SP - III gimnazjum jednorazowa opłata roczna wynosi  2120 zł.

10. W przypadku, w którym jednostkowe zajęcia kursu nie odbywają się z winy Chatting Kids, Chatting Kids zobowiązuje się do odrobienia tych zajęć w innym, dogodnym dla większości uczestników kursu terminie.

Jeśli termin odrobienia zajęć nie może być ustalony to kolejna rata miesięczna opłaty za kurs zostaje pomniejszona o kwotę 20 złotych w klasach z zajęciami trwającymi 60 minut; 26 złotych w klasach z zajęciami trwającymi 90 minut.
Opłaty za zajęcia, na których uczestnik był nieobecny nie podlegają zwrotowi.

11. O rezygnacji z uczestnictwa w kursie opiekun dziecka osobiście przekazuje pisemną informację do lektora, bądź pocztą elektroniczną lub zwykłą do siedziby Chatting Kids, przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca kursu. Potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Chatting Kids powoduje ustanie obowiązku opłacania kursu w kolejnych miesiącach.